Wake Up Kraainem

Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

Urgent !
Participez facilement jusqu’au 6 avril 2010 à l'enquête publique relative à
l'antenne de guidage des atterrissages 02!

Enquête publique antenne de guidage des atterrissages 02 introduite par Belgocontrol

Nous vous demandons d'envoyer DEUX lettres au Collège Echevinal de Woluwe Saint Pierre, pour vous aider nous avons déjà rédigé pour vous le contenu des lettres, merci de nous soutenir.

L'enquête publique se déroule du 22 mars 2010 au 6 avril 2010, la réunion de la Commission de Concertation est fixée au 29 avril 2010 à la Maison communale de Woluwé St Pierre.

Les observations et réclamations au sujet de ce dossier doivent être adressées par écrit au « Collège des Bourgmestre et Echevins de Woluwé St
Pierre, avenue Charles Thielemans 93 à 1150 Bruxelles » AVANT le 6 avril 2010.


Lettre numéro 1

Au Collège des Bourgmestre et Echevins
Administration Communale de Woluwe-Saint-Pierre
Hôtel Communal
Avenue Charles Thielemans, 93
1150    WOLUWE SAINT PIERRE

Date

Mesdames et Messieurs les membres du Collège Echevinal,

Concerne : Infraction urbanistique à charge de Belgocontrol, balise Outer Marker 02 avenue des Palombes à Woluwe-Saint-Pierre

Je soussigné……., domicilié à………, attire l’attention de votre Collège Echevinal sur le fait que votre délibération du 28 novembre 2005 relative à des infractions urbanistiques de la part de Belgocontrol, balise Outer Marker 02 avenue des Palombes à Woluwe-Saint-Pierre n’a jamais été suivie d’effet ( courrier Urbanisme, JV/SJ-Inf/S.2088 ).

Cette infraction d’urbanisme a fait l’objet du Procès-Verbal n° BR.66.L5.023209/2005 pour placement d’une antenne de guidage électronique des avions sans aucune autorisation urbanistique.

Par votre délibération du 28 novembre 2005, le Collège Echevinal a imposé à Belgocontrol de remettre les lieux dans leur pristin état, soit avant l’installation sans aucun permis d’environnement d’une antenne de transmission pour le guidage ILS des atterrissages.

Que du contraire, d’autres travaux ont entre-temps été effectué par Belgocontrol sans aucune autorisation :

 • démontage partiel des anciennes antennes de transmission
 • placement de clôtures et de grillages des accès
 • maintien depuis 2005 d’une antenne sans aucun permis

De plus, la demande d’installation d’une antenne par Belgocontrol a fait l’objet d’un refus d’autorisation d’urbanisme par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 16 mars 2007.

Nom, adresse et signature


Lettre numéro 2

Aan het college van burgemeester en schepenen
Charles Thielemanslaan 93
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Betreft:    Aanvraag tot bouwvergunning door Belgocontrol - antenne voor navigatie- en elektronische begeleiding ILS - landingsbaan 02 - Ringduivenlaan te Sint-Pieters-Woluwe

Wij nemen kennis van het openbaar onderzoek dat, van 22/03 tot 6/04/2010, werd ingesteld in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag die door Belgocontrol werd ingediend.

Als bewoner van Kraainem, buurgemeente van de luchthaven van Brussel Nationaal en sterke overvlogen, zowel dag en nacht door landingen op de landingsbaan 02, verzetten wij ons tegen de installatie van de antenne voor navigatie- en elektronische begeleiding ILS en dit om de volgende redenen:

 • Uw besluit van 28/11/2005 met betrekking tot de stedenbouwkundige overtredingen van Belgocontrol i.v.m. het baken voor de landingsbaan 02 opgesteld in de Ringduivenlaan te Sint-Pieters-Woluwe, is nooit uitgevoerd (ref : brief Urbanisme, JV/SJ-Inf/S.2088).
 • Deze overtreding is het voorwerp geweest van een proces-verbaal (Nr. BR.66.L5.023209/2005) voor de plaatsing zonder stedenbouwkundige vergunning van een antenne voor het elektronisch geleidingssysteem (ILS)
 • In uw besluit van 28/11/2005 heeft het schepencollege van Sint-Pieters-Woluwe aan Belgocontrol opgelegd om de site in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, zijnde voor de installatie, zonder milieuvergunning, van een transmissie-antenne voor het begeleiden van ILS landingen. In tussentijd zijn er integendeel, andere werken door Belgocontrol uitgevoerd zonder vergunning:
  • De gedeeltelijke ontmanteling van de oude transmissie antennes
  • Plaatsing van schuttingen en toegangshekjes
  • beheer sinds 2005 van een antenne zonder vergunning
 • Daarnaast werd op 16 maart 2007 het verzoek van installatie van een antenne door Belgocontrol geweigerd door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De gevraagde verbetering van de elektronische apparatuur voor de begeleiding van vliegtuigen op baan 02 (ILS), heeft tot doel om de landingen significant te laten toenemen.
 • Gezien de huidige installatie wordt ingedeeld in categorie I, zijnde de laagste categorie, kan worden gevreesd dat de plaatsing van deze antenne een eerste stap is naar de modernisering van het ILS en het upgraden naar categorie II of III, welke zou toelaten om de landingsbaan 02 te gebruiken onder eender welke weersomstandigheid.
 • Sinds de oprichting van de luchthaven van Brussel-Nationaal, is de landingsbaan 02 historisch steeds alleen gebruikt als secundaire alternatieve landingsbaan en is nooit in permanent gebruik geweest.
 • De overeenkomst van de Ministerraad van de Federale Regering, genomen op vrijdag de 26/02/2010, bevestigt dat het schema van het banengebruik geen preferentieel gebruik van de landingsbaan 02 volgens een schema of time-slots voorziet.
 • De landingsbaan 02 is met zijn 2984 meter lengte de kortste van de 3 banen. De twee andere banen zijn 3.211 meter en 3638 meter lang; en de baan 02 moet dus voornamelijk een secundaire landingsbaan blijven om problemen op te lossen.
 • De aanvliegprocedures op de baan 02 zijn de enige die op een dergelijk lage hoogte zeer dichtbevolkte buurten overvliegen.
 • Het luchtverkeer op de baan 02 is in 2000 met 3,6% en in 2009 tot 14,6% toegenomen zonder gerechtvaardigde redenen.
 • Het luchtverkeer gedurende de nacht, was oorspronkelijk onbestaande op de landingsbaan 02, maar is in 2000 gestegen naar 0,5% en tot 10% in 2009.
 • De gerechtelijke beslissingen zijn de volgende:
  • Zaak nr. 2004/980/C van het Rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 14/12/2004 waarbij de beëindiging van het preferentiële gebruik van de baan 02 voor landingen wordt geëist.
  • Zaak nr. 2004/AR/458 van het Hof van Beroep van Brussel eist de tijdelijke stopzetting van het gebruik van landingsbaan 02 voorzien door het Anciaux bis plan.
  • Het Hof van Cassatie beperkt ernstig het gebruik van de landingsbaan en bevestigt de specifieke rol van deze baan die een secundaire baan moet blijven, enige alternatief voor het oplossen van problemen.
 • Door gerechtelijke beslissing mag de landingsbaan 02 niet worden opgenomen in een preferentiële uitbatingschema. De baan 02 mag niet worden gebruikt voor belangrijk verkeer, en niet worden aangewend in het kader van de spreidingspolitiek van de milieuoverlast.
 • De verbeterde van de ILS apparatuur op de baan 02 heeft geen ander doel dan de operationele capaciteit voor de landing te vergroten en op een gelijkaardig niveau te brengen van de parallelle banen 25. En dit niet tegenstaande dat de baan 02 korter is, andere banen kruist, minder goed is uitgerust en in de slotfase obstakels overvliegt.
 • De start-en landingsbanen 25 rechts en links werden recent opgetrokken naar een categorie ILS III. De plaatsing van deze nieuwe antenne, identiek als deze geplaatst op baan 25, is verrassend. Het is duidelijk de bedoeling van Belgocontrol om op zeer korte termijn het gebruik van landingsbaan 02 enorm te laten toenemen door de ILS Categorie te verbetering, wat een gebruik in alle weersomstandigheden en zelfs met een sterk verminderde zichtbaarheid toelaat.

Wegens al de bovenvermelde redenen, vragen wij u om ons bezwaar tegen de aanvraag tot bouwvergunning door Belgocontrol te aanvaarden.

Version française (> [NL])

Urgent !
Participez facilement jusqu’au 6 avril 2010 à l'enquête publique relative à
l'antenne de guidage des atterrissages 02!

Enquête publique antenne de guidage des atterrissages 02 introduite par Belgocontrol

Nous vous demandons d'envoyer DEUX lettres au Collège Echevinal de Woluwe Saint Pierre, pour vous aider nous avons déjà rédigé pour vous le contenu des lettres, merci de nous soutenir.

L'enquête publique se déroule du 22 mars 2010 au 6 avril 2010, la réunion de la Commission de Concertation est fixée au 29 avril 2010 à la Maison communale de Woluwé St Pierre.

Les observations et réclamations au sujet de ce dossier doivent être adressées par écrit au « Collège des Bourgmestre et Echevins de Woluwé St
Pierre, avenue Charles Thielemans 93 à 1150 Bruxelles » AVANT le 6 avril 2010.


Lettre numéro 1

Au Collège des Bourgmestre et Echevins
Administration Communale de Woluwe-Saint-Pierre
Hôtel Communal
Avenue Charles Thielemans, 93
1150    WOLUWE SAINT PIERRE

Date

Mesdames et Messieurs les membres du Collège Echevinal,

Concerne : Infraction urbanistique à charge de Belgocontrol, balise Outer Marker 02 avenue des Palombes à Woluwe-Saint-Pierre

Je soussigné……., domicilié à………, attire l’attention de votre Collège Echevinal sur le fait que votre délibération du 28 novembre 2005 relative à des infractions urbanistiques de la part de Belgocontrol, balise Outer Marker 02 avenue des Palombes à Woluwe-Saint-Pierre n’a jamais été suivie d’effet ( courrier Urbanisme, JV/SJ-Inf/S.2088 ).

Cette infraction d’urbanisme a fait l’objet du Procès-Verbal n° BR.66.L5.023209/2005 pour placement d’une antenne de guidage électronique des avions sans aucune autorisation urbanistique.

Par votre délibération du 28 novembre 2005, le Collège Echevinal a imposé à Belgocontrol de remettre les lieux dans leur pristin état, soit avant l’installation sans aucun permis d’environnement d’une antenne de transmission pour le guidage ILS des atterrissages.

Que du contraire, d’autres travaux ont entre-temps été effectué par Belgocontrol sans aucune autorisation :

 • démontage partiel des anciennes antennes de transmission
 • placement de clôtures et de grillages des accès
 • maintien depuis 2005 d’une antenne sans aucun permis

De plus, la demande d’installation d’une antenne par Belgocontrol a fait l’objet d’un refus d’autorisation d’urbanisme par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 16 mars 2007.

Nom, adresse et signature


Lettre numéro 2

Au Collège des Bourgmestre et Echevins
Administration Communale de Woluwe-Saint-Pierre
Hôtel Communal
Avenue Charles Thielemans, 93
1150   WOLUWE SAINT PIERRE

Date

Mesdames et Messieurs les membres du Collège Echevinal,

Concerne : demande de permis d’urbanisme introduite par Belgocontrol pour l’installation d’une antenne « Outer Marker » pour l’aide à la navigation aérienne et le guidage électronique I.L.S. des avions sur le couloir d’atterrissage de la piste 02, avenue des Palombes à 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de mes remarques dans le cadre de cette enquête publique.

En tant que riverains de l’Aéroport de Bruxelles-National et personne fortement survolée de jour comme de nuit par les trop nombreux atterrissages vers la piste 02, je m’oppose catégoriquement à l’installation de cette antenne de guidage et de transmission de signaux I.L.S. pour les raisons suivantes :

 • votre délibération du 28 novembre 2005 relative à des infractions urbanistiques de la part de Belgocontrol, balise Outer Marker 02 avenue des Palombes à Woluwe-Saint-Pierre n’a jamais été suivie d’effet ( courrier Urbanisme, JV/SJ-Inf/S.2088 )
 • Une infraction d’urbanisme a fait l’objet du Procès-Verbal n° BR.66.L5.023209/2005 pour placement d’une antenne de guidage électronique des avions sans aucune autorisation urbanistique
 • Votre délibération du 28 novembre 2005 du Collège Echevinal a imposé à Belgocontrol de remettre les lieux dans leur pristin état, soit avant l’installation sans aucun permis d’environnement d’une antenne de transmission pour le guidage ILS des atterrissages. Que du contraire, d’autres travaux ont entre-temps été effectué par Belgocontrol sans aucune autorisation :
  • démontage partiel des anciennes antennes de transmission
  • placement de clôtures et de grillages des accès
  • maintien depuis 2005 d’une antenne sans aucun permis
 • La demande d’installation d’une antenne par Belgocontrol a fait l’objet d’un refus d’autorisation d’urbanisme par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 16 mars 2007
 • L’amélioration demandée par Belgocontrol de l’amélioration de l’équipement de guidage électronique des avions sur la piste d’atterrissage 02 ( I.L.S. et Outer Marker ) n’a d’autre but que de permettre une augmentation importante de l’emploi de cette piste à l’atterrissage, et donc un usage plus intensif de cette piste qui historiquement fut toujours une piste de « réserve » utilisable uniquement dans des circonstances exceptionnelles
 • Puisque le degré actuel de qualification I.L.S. de cet équipement sur la piste 02 est le plus bas, Catégorie I, il y a lieu de craindre que le placement de cette antenne ne soit le prélude à une modernisation générale de l’I.L.S. sur la piste 02 et donc de l’up-grader en catégorie II voire III ce qui permettrait une utilisation permanente de la piste d’atterrissage 02 par toutes conditions météorologiques
 • Depuis la création de l’Aéroport de Bruxelles-National, sur le site de Zaventem, la piste d’atterrissage 02 a toujours été uniquement utilisée comme une piste secondaire alternative de dépannage, et n’a jamais été mise en service de façon permanente
 • L’accord du Conseil des Ministres du Gouvernement Fédéral, pris en séance du vendredi 26 février 2010, confirme que le schéma d’exploitation des pistes à l’Aéroport de Bruxelles-National ne prévoit pas d’utilisation préférentielle de la piste d’atterrissage 02 en fonction d’un calendrier ou de plages horaires déterminées
 • La piste d’atterrissage 02 n’est longue que de seulement 2.984 mètres, elle est la plus courte des 3 pistes de l’aéroport, pour 3.211 et 3.638 mètres pour les deux autres pistes ; donc elle doit rester prioritairement une piste alternative utilisable uniquement en dépannage
 • Les quartiers sociaux de Joli-Bois et Sainte-Alix ont été construits BIEN AVANT l’aéroport et AVANT la piste d’atterrissage 02 ; les atterrissages par la piste 02 sont les seules procédures aériennes qui survolent à si basse altitude des quartiers si densément peuplés ; alors que les approches vers les pistes d’atterrissage 25 se font au-dessus de zones déclarées « non aedificandi » au Plan de Secteur, soit des terres de culture et des champs
 • Le trafic aérien de jour n’a cessé de s’intensifier sur la piste d’atterrissage 02 pour des raisons non justifiées : de 3,6 % d’atterrissages de jour en 2000 à 14,6 % en 2009
 • Le trafic aérien de nuit, inexistant à l’origine sur la piste d’atterrissage 02, avec une utilisation de nuit de la piste 02 qui passe de 0,5 % en 2000 à 10 % en 2009
 • Les décisions de justice suivantes :
  • Arrêt n° 2004/980/C du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 14 décembre 2004 ordonnant la cessation de l’utilisation préférentielle de la piste 02 pour les atterrissages
  • Arrêt n° 2004/AR/458 de la Cour d’Appel de Bruxelles ordonnant la cessation provisoire de l’utilisation de la piste 02 à l’atterrissage telle qu’elle résulte de l’application du Plan Anciaux bis
  • Arrêt de la Cour de Cassation
   Restreignent fortement les conditions d’utilisation de la piste 02 à l’atterrissage et confirment le caractère spécifique de cette piste au rôle de piste secondaire alternative de dépannage uniquement
 • Par décision de justice, la piste d’atterrissage 02 ne peut pas être reprise dans un schéma préférentiel d’exploitation, elle ne peut pas être utilisée pour du trafic important dans un but politique de dispersion des nuisances pour motifs environnementaux
 • L’amélioration des équipements I.L.S. à la balise Outer Marker de la piste 02 n’a d’autre but que de pouvoir augmenter la capacité opérationnelle de la piste 02 à l’atterrissage et de la rendre comparable en termes de capacité aux pistes parallèles 25, alors que la piste 02 est plus courte, en pente, qu’elle croise d’autres pistes, qu’elle est moins bien équipée et qu’elle survole des obstacles à l’atterrissage en phase ultime
 • Le placement de cette nouvelle antenne, identique à celle placée sur la piste 25, est surprenante. Les pistes 25 Right et Left ont été « up-gradées » dernièrement en passant en catégorie I.L.S. III. Avec exactement la même antenne placée sur la piste 02, il est manifeste que l’intention de Belgocontrol est bien à très court terme de permettre un très fort accroissement de l’emploi de la piste d’atterrissage 02 par une amélioration de la catégorie de l’I.L.S. de la piste 02, soit dans toutes les conditions atmosphériques, même avec une visibilité fortement réduite.

Pour toutes ces raisons, je marque mon opposition totale à la demande de permis d’urbanisme introduite par Belgocontrol pour l’installation d’une antenne « Outer Marker » pour le guidage électronique des atterrissages et la navigation aérienne sous le couloir d’atterrissage de la piste 02, avenue des Palombes à 1150 Woluwe-Saiont-Pierre.

NOM, DATE et Signature

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>