Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
NewNewNewNewNewNewNewNew  
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

Nederlandse versie (> [FR])

VLIEGTUIG HINDER : INFORMATIE VERGADERING VAN DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2004 TE EVERE OM 19U

Met deelname van het advocatenbureau Misson

Belast met de gerechtelijke actie ingediend op 9 juli 2004

 

Het beleid gevoerd door de politieke- en luchthaven- autoriteiten wekt ontevredenheid en leed ingevolge de hinder veroorzaakt door zowel de nachtelijke als de overdag exploitatie van de luchthaven van Zaventem.

 • de luchthaven blijft zich uitbreiden, terwijl tienduizenden vrouwen, mannen en kinderen ondraaglijke hinder ondergaan, terwijl geen enkel maatregel wordt getroffen aangaande insonorisatie en/of onteigening
 • in 2003, heeft de luchthaven 20.884 nachtbewegingen en 231.349 dagbewegingen gekend, hetzij 252.233 landingen en opstijgingen ; alles wijst erop dat deze luchthaven activiteit, al aanmerkelijk, alleen maar zal stijgen in de toekomst
 • DHL, voornaamste nacht operator, eist op kort termijn zijn capaciteiten tot 34.000 nachtbewegingen te brengen, hetgeen, in de ogen van iedereen, van aard is deze situatie onleefbaar te maken welke op dit moment al onuitstaanbaar is; de beslissing van de federale regering wordt verwacht in september...
 • een nieuwe milieuvergunning werd onlangs, door de permanente afvaardiging van Vlaams Brabant, voor een duur van 20 jaar, toegewezen aan BIAC. De beperkingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen zijn, in ruime mate, onvoldoende. Geen enkel principe van bewegingsvermindering of geluidsquota is voorzien. Erger nog, de nieuwe vergunning laat de deur open aan alle mogelijke onderhandelingen ten voordele van DHL
 • voor wat het regeringsakkoord van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest betreft : het beleid van hinderreductie van de toekomstige Brusselse regering zal ondergeschikt zijn aan het sluiten van een coöperatie akkoord met de Federale Staat en het Vlaams Gewest, waar iedereen de prioriteiten kent...
 • de actuele onderhandelingen voor het aankopen van de aandelen van de Belgische Staat door een buitenlandse privé operator, doet de grootste bezorgdheid oproepen : het platform van Zaventem riskeert een ontlasting te worden voor andere Europese luchthavens.

Tegenover deze alarmerende situatie, hebben verschillende families besloten zich tot de rechtbank te wenden via een verbonden gerechtelijke actie, voor alle slachtoffers van de luchthaven, zonder onderscheid van taalstelsel of verblijfplaats.

Een informatie zitting zal plaats vinden op donderdag 16 september 2004 om 19u in de Aula Toots zaal gelegen in de Stuckensstraat, 125 te 1140 Evere.

Dank u voor uw talrijke opkomst !

Version française (> [NL])

NUISANCES AERIENNES : REUNION D'INFORMATION CE JEUDI 16 SEPTEMBRE 2004 A EVERE A 19H

Avec la participation du bureau d'avocats Misson

en charge de l'action judiciaire fédératrice introduite ce 9 juillet 2004

 

La politique menée par les autorités politiques et aéroportuaires engendre insatisfaction et souffrance suite aux nuisances causées par l'exploitation nocturne et diurne de l'aéroport de Zaventem :

 • l'aéroport ne cesse de se développer alors que les dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants subissent des nuisances intolérables, sans qu'aucune mesure d'insonorisation et / ou d'expropriation n'ait jamais été mise en œuvre.
 • En 2003, l'aéroport a connu 20.884 mouvements de nuit et 231.349 mouvements de jour, soit un total de 252.233 atterrissages et décollages ; tout porte à croire que cette activité de l'aéroport, déjà considérable, ne fera qu'augmenter à l'avenir.
 • DHL, principal opérateur de nuit, exige à bref délai de porter sa capacité 34.000 mouvements nocturnes ce qui, aux yeux de tous, est de nature à rendre invivable une situation qui est déjà intenable à l'heure actuelle ; la décision du gouvernement fédéral est attendue en septembre…
 • un nouveau permis d'environnement vient d'être accordé à BIAC par la Députation permanente du Brabant flamand pour une durée de 20 ans. Les restrictions imposées aux compagnies aériennes y sont largement insuffisantes. Aucun principe de réduction des mouvements ou de quota de bruit n'a été prévu. Plus grave, le nouveau permis laisse la porte ouverte à toute les négociations possibles en faveur de DHL.
 • pour ce qui est de l'accord gouvernemental de la Région Bruxelles - Capitale, la politique de réduction ders nuisances du futur Gouvernement bruxellois, sera subordonnée à la conclusion d'un accord de coopération avec l'Etat fédéral et la Région flamande, dont chacun connaît les priorités…
 • la négociation en cours pour le rachat des parts de l'Etat belge par un opérateur privé étranger incite à la plus grande inquiétude : la plate-forme de Zaventem risque bien de devenir un aéroport de délestage pour d'autres aéroports européens.

Face à cette situation alarmante, plusieurs familles ont décidé de recourir à la Justice via une action judiciaire fédératrice, ouverte à toutes les victimes de l'aéroport quels que soient leur appartenance linguistique ou leur lieu de résidence.

Une séance d'informations aura lieu à ce sujet ce jeudi 16 septembre 2004 à 19h dans la salle Aula Toots située rue Struckens, 125 à 1140 Evere.

Venez nombreux !

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>